نماز را به غفلت مسپاریم، مروج نماز باشیم

هر اندازه که مسئولین ادارات مرتبط با امر اشاعه فرهنگ نماز مسئولیت فردی ، اجتماعی و عبادی دارند خادمان مساجد در ایفای این نقش حیاتی موفّقتر و کار آمدتر و سنگین تر دارند ، و اگر این حیات با اشاعه فرهنگ نماز موهون باشد به چنین مسجدی که قرآن و سنّت آن را ترسیم نموده […]