فرهنگ انتظار در تاریخ اجتماعی تشیع آذربایجان در دوران پیش از صفویه

مقدمه از جمله مؤلفه های تاریخ اجتماعی تشیع، باورها، اعتقادات و مراسمات شیعیان است. از مهم ترین باورهای شیعیان که در قالب مراسم های خاص بروز و ظهور یافته و انعکاسی در خور توجه در اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی آنها بر جای نهاده است، انتظار ظهور امام زمان رحمه الله است. تاریخ شیعه […]