مرجع و مراجع اعلم کنونی چه کسانی هستند و تشخیص این مسئله به عهده ­ی چه کسی است؟

سوال: مرجع و مراجع اعلم کنونی چه کسانی هستند و تشخیص این مسئله به عهده ­ی چه کسی است؟ پاسخ:  ابتدا یادآور می‌شویم، از شرایط مرجع تقلید این است که از نظر علمی از سایر مجتهدان زمان خود، بالاتر باشد و با وجود مجتهد اعلم، نمی­توان از مجتهد غیر اعلم تقلید کرد. البته طبق نظر […]

بقا بر تقلید از میت

سوال: اگر مرجع تقلید کسی از دنیا برود و از مرجع زنده تقلید نکند، چه حکمی دارد؟ پاسخ: همه مراجع: حکم عمل بدون تقلید را دارد.تبریزى، استفتاءات، س ۱۰؛ دفتر: خامنه اى و وحید؛ صافى، هدایه العباد، ج ۱ (التقلید)، م ۱۵؛ بهجت، وسیله النجاه، ج ۱، (التقلید)، م ۱۵؛ امام، فاضل، نورى، مکارم، سیستانى، […]

رجوع به مرجع میت

سوال: از مجتهدی تقلید می کردم، سپس بعد از مدتی از دنیا رفت و به مجتهد زنده رجوع کردم و با اجازه او در بعضی مسائل بر او باقی ماندم. او نیز از دنیا رفت و به مجتهد سومی، رجوع کردم آیا اکنون می توانم بر تقلید مجتهد اول یا دوم باقی بمانم؟ پاسخ: آیات […]

تقوای مرجع تقلید

سوال: اگر مجتهدی اعلم و مجتهد دیگر با تقواتر؛ ولی علمش کمتر باشد، آیا تقلید از عالم با تقواتر جایز است؟ پاسخ: همه مراجع (به جز امام و خامنه اى): خیر، باید از اعلم تقلید کند(۱). آیات عظام امام و خامنه اى: خیر، بنابراحتیاط واجب باید از اعلم تقلید کند(۲). تبصره از شرایط مرجع تقلید، […]

مرجع تقلید شدن زن

سوال: آیا زن می تواند در مسائل زنان، مرجع آنان شود؟ پاسخ: همه مراجع: خیر، زن نمى تواند مرجع تقلید شود(۱). پی نوشت:۱٫ تبریزى، استفتاءات، س ۵ و دفتر همه.

تقلید از میت

سوال: آیا می توان از مرجعی که در قید حیات نیست، تقلید ابتدایی کرد؟ اگر نتوانیم از میان مراجع زنده اعلم را پیدا کنیم چطور؟ پاسخ: همه مراجع (به جز خامنه اى و مکارم): خیر، تقلید ابتدایى از مجتهد میت، جایز نیست(۱). آیات عظام خامنه اى و مکارم: تقلید ابتدایى از مجتهد میت، بنابر احتیاط […]

احکام تقلید

۱۴. اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد در صورتی اعمال او صحیح است که بفهمد به وظیفه واقعی خود رفتار کرده است یا عمل او با فتوای مجتهدی که وظیفه اش تقلید از او بوده یا با فتوای مجتهدی که فعلا بایداز او تقلید کند، مطابق باشد.

احکام تقلید

۱۳. اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود،لازم نیست به او خبر دهد که فتوی عوض شده، ولی اگر بعد از گفتن فتوی بفهمد اشتباه کرده، در صورتی که ممکن باشد، باید اشتباه را برطرف کند.

احکام تقلید

۱۲. اگر برای انسان مساله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند، می تواند صبر کند تا فتوای مجتهد اعلم را به دست آورد یا اگر احتیاط ممکن است به احتیاط عمل نماید، بلکه اگر احتیاط ممکن نباشد چنانچه از انجام عمل، محذوری لازم نیاید، می تواند عمل را به جا آورد. پس […]

احکام تقلید

۱۱. مسائلی را که انسان غالبا به آنها احتیاج دارد واجب است، یاد بگیرد.