ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻣﮫﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴـﺖ. ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺬاب و دﻟﺮﺑﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان ﯾﮑﺴﺎن ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ. ﺣﺎل ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻨﺠﺎ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎورم: اﮔـﺮ ﺷﻤﺎ دارای ﻟﮫﺠﻪ ﻣــﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮدی ھﺴﺘﯿﺪ، آن را از دﯾﮕﺮان ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻨﻤﻮده و ﯾـﺎ ﺟﻮاھﺮ آﻻت ﻋﺠﯿﺐ و ﻏـﺮﯾـﺐ و ﻟـﻮازم ﻧﺎ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣـﻤـﻞ ﮐـﻨـﯿـﺪ ﺗـﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﺪن ﺷﻤﺎ از دﯾﮕﺮان ﮔﺮدد. ھﺮ ﮔﺎه ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺎﻗﯽ زﻧﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ زود ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺨـﻮاھـﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣـﺎﯾﻠـﯿـﺪ از ﺧـﻮد اﺛـﺮی ﺑـﺠﺎی ﺑـﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾـﺎ دو ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *