ﻓﺮد دﻟﭙﺬﯾﺮی ﺑﺎﺷﯿﺪ

ھـﯿـﭻ اﻧـﺴـﺎﻧﯽ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ﮐﻪ ﻣﻔﺘﻮن و ﺷﯿﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد دﻟﭙﺰﯾﺮ و ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﻧﮕﺮدد. از ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ھﺮ ﺷﮑﻞ ﺟﺪا ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﻋــﻘﯿﺪه ﻣﺼﺮاﻧﻪ ای راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ھﻤﭽﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﺬھﺐ دارﯾﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ را ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ. ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ آن ﺑﺎﺷﯿﺪ دوری از ﺑﺤﺚ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﻧﻈﺮات و ﻋﻘﺎﯾﺪ ھﺮ ﮐﺲ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ و ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮان را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ. اﯾـﻦ ﺧـﯿﻠﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺤﺚ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨـﯿﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد را ﻣﺠﺒﻮر ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮد در اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ. و ﯾـﺎ آﻧﮑﻪ او را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋـﻘـﺎﯾﺪش ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دھﯿﺪ. در آﺧﺮ آﻧﮑﻪ او را ﺧﺠﺎﻟﺖ زده ﻧﮑﻨﯿﺪ. ھـﯿـﭻ ﮐـﺲ ﮐـﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ھﻤﻪ ﻣﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺪﺗﺮ از ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﺪن ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *