جواب و حل همه مراحل بازی شهر قشنگ

شهر قشنگ بازی روان و آسان کلمات متقاطع است که در این پست جواب همه مراحل بازی را خدمتتان تقدیم می کنیم.

نرم افزار را از فایل های ضمیمه موجود در پایین همین صفحه دریافت کنید.

فصل ۱

مرحله ۱: علم، عمل

مرحله ۲: رای، یار، آری

مرحله ۳: دما، آدم، دام

مرحله ۴: درو، رود، دور، ورد

مرحله ۵: گروه، گور، گوهر، گره

مرحله ۶: دانه، دهان، آهن، ندا، نهاد

مرحله ۷: ناز، زبان، بنا، باز، ناب

مرحله ۸: کره، شکر، شهرک، شهر، شرک

مرحله ۹: میز، زمین، مین، نیم، نیز، زین

مرحله ۱۰: کاشف، کفش، شکاف، شفا، کشف، کفاش

مرحله ۱۱: لمس، اسم، ملس، سلام، سال، سالم

مرحله ۱۲: چاره، اره، چهار، راه، چاه، چرا، هار، رها

مرحله ۱۳: طاقچه، قاج، چاق، ظاق، چاه

مرحله ۱۴، آفتاب، بافت، تاب، آفات، افت

مرحله ۱۵: قانون، ناو، نوا، نان، وان، قوا

فصل ۲

مرحله ۱۶: خرچنگ، چرخ، چنگ، رنگ، خنگ، نرخ

مرحله ۱۷: قند، قندان، نقد، قناد، نان، ندا

مرحله ۱۸: سلطان، نسل، سال، سالن، طلا، انس، سطل

مرحله ۱۹: عروسک، کور، سور، عروس، سرو، عکس، سکو

مرحله ۲۰: وزین، زینت، نیز، زیتون، یوز، زین، وزن

مرحله ۲۱: ریش، شیر، پیر، پرش، پری، پیش، پذیرش

مرحله ۲۲: تاجر، جار، آجر، تاج، تجارت، جرات، تار، ارج

مرحله ۲۳: جار، نجار، نارنج، ارج، رنج، جان، ران، ارنج

مرحله ۲۴: خال، خیال، خلا، خالی، یخچال، ایل، لای

مرحله ۲۵: شال، الاغ، آغل، شاغل، شغال، آشغال، شغل، غشا

مرحله ۲۶: لوح، محصول، محل، حول، صلح، حصول، حمل، محو، مصلح

مرحله ۲۷: آیت، آفت، کیف، کافی، تافی، کفایت، آتی، تاک، یافت

مرحله ۲۸: دستکش، شکست، کشت، تشک، دشت، دست، شدت

مرحله ۲۹: آدم، دما، قدم، آقا، آمد، دام، ادقام، اقدام، ادا

مرحله ۳۰: روش،خرگوش، شور، گور، گوش، شوخ، خروش، خوش، خورش

مرحله ۳۱: استر، تراس، تور، ترسو، روستا، سوار، رسوا، راست، راسو

مرحله ۳۲: مقاله، قلم، ماله، قمه، قلمه، ملاقه، لقمه، قله، اهل

مرحله ۳۳: ناب، وان، وبا، صابون، صبا، ناو، نوا، بانو، بنا، نصب

مرحله ۳۴: جارو، جوراب، رواج، باور، جابر، ابرو، وارج، واجب، جواب

مرحله ۳۵: سیب، یاس، ساب، اسب، آسیاب، آسیب، یاب، بسا، آسیا

مرحله ۳۶: برزخ، خربزه، بره، خبر، خبره، خزه، زره، هرز، زهر، زبر

مرحله ۳۷: ماشین، نمایش، نامی، ناشی، آمین، منشی، ایمن، نیام، مینا، میان

مرحله ۳۸: بازار، آزار، راز، بار، آرا، ابر، بارز، ابزار، ارز، زبر

مرحله ۳۹: پره، پنج، پنجره، هنر، رهن، نهر، رنج، پهن، پنجه، هرج

مرحله ۴۰: جیر، رنج، زنجیر، زرین، زجر، جین، جرز، نیز، زیر، زین

مرحله ۴۱: استر، استخر، ساخت، اختر، راست، تراس، راسخ، ستار، خسارت، آخرت

مرحله ۴۲: کشتی، اشک، شکایت، آشتی، شاکی، کاشی، آتی، کاشت

مرحله ۴۳: کتری، تحرک، حرکت، تحریک، حیرت، تیر، کرت، حتی، ترک، تیرک

مرحله ۴۴: آدم، دام، داماد، داد، ماد، آمد، اما، دما، مداد، امداد، مدد

مرحله ۴۵: عرف، فرع، معروف، رفع، فروع، فرو، ورم، عمر، عمو، مور، رفو

مرحله ۴۶: دره، نرده، دنده، هدر، رنده، درنده، دهر، هنر، رهن، نهر

مرحله ۴۷: ترش، فرش، شره، شهر، فرشته، شهرت، شتر، هفت، هشت، شته، رشته

مرحله ۴۸: لمس، مال، سلام، سالم، اسلام، سال، الماس، املا، سما، ملس، آمال

مرحله ۴۹: نهاد، ناهید، دهان، دانه، ایده، آینده، آدینه، دنیا، آینه، هادی

مرحله ۵۰: نامی، دنیا، دامن، میدان، نماد، میان، مادی، ایمن، نادم، مینا، امین

مرحله ۵۱: گودال، الگو، گول، والد، گدا، اول، وال، الو، گود، گلو، دوا، لگد

مرحله ۵۲: مدرن، مردان، درمان، نامرد، دامن، نماد، مدار، مادر، مردن، رمان

مرحله ۵۳: نام، تام، مات، ضامن، ضمانت، امت، تمنا، منت، اتم، نما، متن، امن

مرحله ۵۴: فرنگ، رنگ، گره، رهن، فرهنگ، هنگ، نفر، فنر، نهر، نگر، هنر، رگه

مرحله ۵۵: خام، تام، تخم، آمد، امت، خدم، مدت، خدا، اخم، خدمت، خدمات، خادم

مرحله ۵۶: مات، تام، مهتاب، هما، بها، اتم، همت، همتا، تباه، تابه، تاب، بته

مرحله ۵۷: نای، نیک، کیان، کیهان، یکان، آینه، آکنه، اینک، نهی، آهک، کینه، کاهن

مرحله ۵۸: شام، خاموش، شاخ، شما، موش، ماش، شوخ، خوش، شوم، خموش، خشم، خام

مرحله ۵۹: فراز، زار، راز، زهر، زرافه، هزار، زره، فره، راه، رفاه، رها، هار

مرحله ۶۰: ماست، مات، تمساح، تام، مساحت، تماس، اتم، تاس، سمت، تسامح، ساحت، اسم، سما

مرحله ۶۱: نام، اسم، انس، سامان، امن، امان، نما، سما، آسمان، آسان، امنا، مانا، مسن

مرحله ۶۲: بال، طالبی، طلب، باطل، طالب، آبی، بلیط، طبی، طلا، بیل، لابی، لای، یال

مرحله ۶۳: زور، روز، پارو، آرزو، زار، راز، زوار، پرواز، پرز، پروا، وزرا، روا، ارز

مرحله ۶۴: بار، نار، انار، برنا، باران، آبان، ناب، انبر، انبار، بنا، ربا، ران

مرحله ۶۵: بار، یار، ابر، کبیر، بیکار، رکاب، برای، راکب، باریک، آبکی، اریب، یکبار

مرجله ۶۶: فرد، درس، سرو، سور، فرود، سرود، رود، دور، فردوس، سود، سفر، ورد، درو

مرحله ۶۷: فیل، لیف، میل، فیلم، فامیل، لاف، فال، مال، یال ، ملی، ایل، مالی، مایل، فام

مرحله ۶۸: شور، روش، یورش، پور، پرش، شیر، پیر، پیش، پیشرو، ریش، پویش، شیپور، رویش، پیرو

مرحله ۶۹: الوده، وال، والد، آهو، آلو، دهل، اهل، هوا، اول، هالو، لوده، هود، هلو، دوا

مرحله ۷۰: گاری ، یاس ، یار، اسیر، ریا، رسا، راس، سیگار، آری، ارگ، سیار، اگر، گیرا، سایر

مرحله ۷۱: چهار، پارچ، پرچ، پاره، چاره، پارچه، چاپ، اره، هار، راه، رها، چرا، چاه

مرحله ۷۲: ماشه، مار، ماش، شام، ارم، شماره، ماه، ماهر، راه، هرم، رها

مرحله ۷۳: راز، روز، تور، زور، تار، روا، زوار، وزارت، ترازو، ارز، آرزو، زار، تراز، وتر، وزار

مرحله ۷۴: مال، لام، مات، تام، املت، تعامل، عمل، علامت، عامل، تامل، عالم، علما، علت، اتم، متاع

مرحله ۷۵: سراب، سرب، بارز، بازرس، سرباز، اسب، راس، سبز، ارز، بار، رسا، ساب

مرحله ۷۶: ماه، جاه، اهرم، ماهر، جامه، مهاجر، مهار، جرم، مجرا، اره، هرم، رها، اهم

مرحله ۷۷: خیار، رای، اری، بخاری، خار، ربا، ریا، آبی، بیخ، خبر، برای، اریب، ابری، اخیر

مرحله ۷۸: شتر، مشترک، ترش، رشک، متشکر، تمشک، کمتر، کمر، مشت، شکر، متر، مکش، شرکت، تشکر

مرحله ۷۹: آرد، داوری، دریا، راوی، وارد، یاور، دیو، دیوار، رادیو، وادی، ورید، دارو

مرحله ۸۰: آجر، رها، جور، جارو، جوهر، جواهر، رواج، وجه، راه، ورا، وراج، هور، آهو

مرحله ۸۱: ناب، خیابان، بانی، نایب، آنی، بیخ، این، نایاب، بیان

مرحله ۸۲: سمنو، نوک، سمین، مین، نیم، نسیم، سمی، سکون، مونس، مسکونی، مسکن، کوسن، مینو، کمین، نیکو

مرحله ۸۳: نوک، عنکبوت، تنوع، نوع، نوبت، کتب، تنبک

مرحله ۸۴: رام، باغ، ابر، مرغابی، مرغ، غرب، غیب، غبار، مغرب، مربی، مربا، بیمار

مرحله ۸۵: ماهی، همسایه، ماسه، سیاه، مهیا، آیه، اهم، سهام، سهمیه، سیما، هیمه، سایه

مرحله ۸۶: شهادت، باده، بهشت، شاهد، شهدا، بهداشت، شباهت، دهات، تشابه، تابه

مرحله ۸۷: مجری، جمهوری، هویج، موج، جیوه، موجر، ریه، جیره، مویه، جریمه

مرحله ۸۸: قصد، قاصد، اقتدا، دقت، آقا، صادق، اقتصاد، ادا، صداقت

مرحله ۸۹: سرو، سار، اسطوره، هراس، سرا، ارس، هوار،

 

پاسخ همه مراحل به مرور اضافه می شود، در صورتی که کاربران جواب مراحل بعدی رو به دست آورده اند از قسمت نظرات ارسال کنند…

آخرین بروزرسانی: ۵ شهریور ۹۹

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *