تعبیر خواب گیاه

اگر کسی در خواب گیاه شاداب و تازه ای را دید، تعبیرش کسب روزی فراوان و دینداری بیننده خواب است. سکونت وی در مکان سبز و خرم نیز اشتغال به کاری سود آور است. اگر گیاهانی را از صحرا به خانه آورد، سفری خواهد کرد که نفع زیادی از آن سفر خواهد آورد.

اگر گیاه شادابی را از خانه اش کند و به دور انداخت، خیر و برکت را از خود دور می کند و به حسرت می نشیند. خوردن گیاه، ابتلا به غم است.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن گیاه در خواب، بر پنج وجه است:
۱٫ دین،
۲٫ مال،
۳٫ فرزند،
۴٫ ولایت،
۵٫ نیکویی حال.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن گیاه تازه به خواب ، دلیل بر دین است و روزی فراخ. اگر ببیند در میان گیاه زار مقیم شد، دلیل است در راه دین ثابت است. اگر ببیند بر تن او گیاه رسته بود، دلیل که نعمت بر وی زیاده شود.

اگر ببیند گیاه از صحرا به خانه برد، دلیل که از سفر مال حاصل نماید. اگر ببیند گیاه از خانه بیرون ریخت، دلیل است مال خود به کار خیر صرف نماید. اگر ببیند گیاه می خورد، دلیل که بیمار شود.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *