تعبیر خواب ورم (نفخ)

اگر کسی ببیند که بدنش در بعضی نقاط ورم کرده، به همان اندازه به وی خیر و نعمت می رسد. اگر چرکین هم باشد، خیر و برکت بیشتری به او می رسد.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن ورم بر بدن، پنج وجه است:
۱٫ مالش زیاد گردد،
۲٫ زنی با منفعت خواهد،
۳٫ پسر آورد،
۴٫ حاجتش روا گردد،
۵٫ ایمن گردد از غمها.

و اگر همه تن خود را متورم ببیند، دلیل که این پنج چیز که یاد کردیم او را حاصل گردد.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن ورم، نفخ و پف کردگی که آماس نام نهند درخواب، مال است. اگر ببیند که بر تن او آماس پدید آمده بود، دلیل کند که به قدر آن او را مالی حاصل گردد، خاصه چون که در آن آماس چرک ببیند.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند که بر تن او آماس بود چنانکه او را رنج رسد، دلیل که به قدر آن مال حلال یابد. اگر آماس چنان نباشد که به او رنج نماید، دلیل بر مال حرام کند.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *