تعبیر خواب هدیه

اگر کسی در خواب دید که دیگری به او هدیه گرانبهایی داد، مال فراوان به او می رسد. اگر چیز عطا شده خوب بود و مورد پسند همگان بود، دلیل بر نیکویی و خلاف آن دلیل بر زیان و آسیب است. اگر وعده به او دادند که در حق او عطایی خواهند کرد، دلیل بر دروغ و فریب است. اگر او به کسی هدیه ای داد، خیری به آن شخص می رسد.

اگر خواب ببیند به همسرش هدیه می دهد، علاقه او به همسرش زیاد می شود و اگر قهر باشند با یکدیگر آشتی می کنند.

امام صادق (ع) می فرماید: اگر هدیه گوشت لطیفی بود، خیر و نیکی است.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند هدیه به وی داد، باید دید که آن عطا چه باشد و عطا دهنده معروف است یا مجهول، یا زن جوان است یا پیر، آنگاه تعبیر کند. اگر ببیند که آن چنان است که مردم آن را دوست دارند، دلیل بر نیکویی است. اگر به خلاف این باشد، دلیل برمضرت است.
اگر ببیند آن عطا به وعده خطا بود، دلیل بر دروغ است. اگر آن عطا جامه بود، یا میوه یا چیزی شیرین، دلیل است که با بزرگان پیوندد و منفعت یابد. اگر ببیند که جهودی یا ترسائی عطائی به وی داد، دلیل است که عطا دهنده مسلمان شود.

ابراهیم کرمانی می گوید: هدیه در خواب، فرزند است. اگر دید که کسی عطائی به وی داد و او بگرفت و شکر گفت، دلیل بر زیادتی مال و تندرستی است. اگر شکر نگفت به خلاف این است.

جابر مغربی می گوید: هدیه در خواب، اندیشه و فکر است.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *