تعبیر خواب هاون

اگر کسی در خواب دید که هاونی دارد و در آن گوشت می کوبد، برای مخلوط کردن و یا آشتی دادن دو نفر زحمت می کشد. اگر گوشت درون هاون نرم شد، دل آن دو نفر که با هم اختلاف دارند نسبت به هم نرم می شود و اختلافشان از بین می رود. اگر در هاون تنقلات می کوبید، خیر و منفعت می بیند. اگر در هاون گیاه دارویی می کوبید و می سائید، انسانی خیر خواه است و راضی به زیان کسی نیست.

 

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن هاون و دسته آن به خواب، دلیل بر دو شریک باشند که از یکدیگر بگریزند. اگر از ایشان یکی را به خواب ببیند فایده نباشد. اگر ببیند در هاون چیزی می کوفت از خوردنی، دلیل منفعت است. اگر آن چیز از داروهای گرم بود، دلیل مال است. اگر آن چه می کوبید شیرین بود، دلیل منفعت است. اگر تلخ بود دلیل مضرت است.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند که از جوهرها بعضی در هاون کوفت، دلیل خیر است.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *