تعبیر خواب نی

داشتن مقدار زیادی نی در خواب، نشانه این است که برای دارنده آن سود و منفعت زیادی خواهد رسید. نی زدن در خواب، دلیل مصیبت است و شنیدن آن غم است. اگر کسی ببیند که نای می زد دلیل که به اندوهی گرفتار شود.

 

ابراهیم کرمانی می گوید: دیدن نای زدن در خواب، دلیل بر مردی است که مردم را خبر دهد از سخنی که در آن خیر نباشد.

حضرت دانیال می گوید: اگر ببیند نی بسیار داشت، دلیل که اندک چیزی به وی رسد.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *