تعبیر خواب نیشکر

اگر کسی خواب ببیند نیشکر می فروخت یا به کسی داد، دلیل که از گفتگو خلاص شود.

 

آنلی بیتون م‏ی گوید: اگر خواب ببینید نیشکر در حال رشد کردن است ، نشانه آن است که در کسب ثروت پیشرفت شایانی خواهید داشت. دیدن نیشکر بریده در خواب، نشانه شکست کامل در تمام شئونات زندگی است.

اگر در خواب نیشکر ببینید، به این معنا است که ثروت فراوانى به دست مى‏ آورید. اگر در خواب نیشکرهاى بریده ببینید، به این معنا است که دچار شکست و ناامیدى مى ‏شوید.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *