تعبیر خواب نیزه

اگر کسی در خواب دید که نیزه دارد و آن را به طرف کسی پرتاب کرد، در بیداری به او ناسزا خواهد گفت و فحاشی خواهد کرد. اگر دید که آن شخص از نیزه پرتاب شده زخمی شد، از کارش زیان خواهد دید و اگر دید که با نیزه کسی را زد ولی خونی جاری نشد، ما بین آنها آشتی بر قرار می شود.

 

اگر دید همراه سلاحش سلاح دیگری هم دارد، امکان دارد که به استخدام دستگاه حکومت گماشته شود و از آن راه، سود زیادی به دست آورد ولی آدم صالحی نیست. اگر کسی ببیند که نیزه به بدنش فرو رفت، دشمنان او موفق می شوند که برایش دردسر درست کنند.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن نیزه در خواب بر شش وجه است:
۱٫ عجب،
۲٫ ولایت،
۳٫ عمر دراز،
۴٫ ظفر،
۵٫ ریاست،
۶٫ منفعت.

تعبیر خواب نیزه کوتاه (زوبین)

هر کسی که در خواب دید زوبین در دست دارد، نشانه ابراز قدرت است و اگر بیننده خواب مجرد باشد به او خیری می رسد و اگر همراه زوبین خود به لباس کامل رزم، خود را آراسته دید، به مقام و جاه می رسد. و اگر از بزرگی یا حکمرانی به او زوبین هدیه شد، از بزرگی به او منفعتی خواهد رسید. اگر نیزه خود را شکسته دید و با کسی خصومتی داشت، از جانب دشمن به وی گزند خواهد رسید.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند زوبین در دست داشت و جز از زوبین هیچ سلاح دیگر نداشت، دلیل که فرزند یابد. اگر ببیند با زوبین سلاحهای دیگر داشت، دلیل که او را از پادشاه خیر و منفعت رسد و بر دشمن ظفر یابد.

جابر مغربی می گوید: اگر کسی ببیند زوبین در دست داشت و به غیر از زوبین هیچ سلاح دیگر نداشت، دلیل که اورا فرزندی آید. اگر ببیند به کسی زوبین می انداخت، دلیل که آن را سخن بد گوید. اگر ببیند که کسی را به زوبین مجروح کرد، دلیل که بر کسانی بهتان بندد.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *