تعبیر خواب نویسندگی

اگر کسی در خواب نویسندگی می کرد، سود می یابد و اگر کتاب شعر و قصه می نوشت، به امور دنیوی تمایل دارد. اگر کتابهای مذهبی می نوشت، به امور اخروی می پردازد و اگر دید که برای مردم دعا نویسی می کند، زیان خواهد دید.

اگر کسی در خواب ببیند برای کتاب های هدایتگر و مذهبی دبیری می کند، در راه هدایت و رستگاری مردم گام بر می دارد. اگر ببیند که دبیری بزرگی یا حاکمی یا پادشاهی را می کند، هدف وی منفعت و کسب سود مالی است و اگر دبیری او بر خلاف امور مذهبی است، وی جهت هدایت خلق، قدمی بر نمی دارد.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن نویسندگی به خواب چهار وجه است:
۱٫ خیر و نیکی،
۲٫ مال و منفعت،
۳٫ چیزی که به مکر حاصل کند،
۴٫ معزولی از عمل.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر عالمی ببیند که نویسندگی می کرد، دلیل منفعت است. اگر شعر و افسانه می نوشت، دلیل است به کار دنیا مشغول شود و آخرت را فرو گذارد. اگر ببیند که قرآن یا توحید یا دعوات می نوشت، دلیل خیر و برکت و منفعت است.

اگر صالحی در خواب ببیند که نامه مهتری نوشت، دلیل خیر و منفعت است و اگر فاسق بود، دلیل که توبه کند. اگر به سرخی نوشت، دلیل که به عشرت دنیا مشغول شود. اگر به زردی نوشت، دلیل بیماری است. اگر ببیند که به سبزی نوشت، دلیل که نیک نام شود. اگر به زر یا سیم نوشت، دلیل است از پادشاه منفعت یابد.

حضرت دانیال می گوید: اگر کسی ببیند چیزی نوشت و نویسنده بود، دلیل که مال مردمان را به مکر و حیله ستاند و کارهای ناکردنی کند. اگر ببیند دبیری پادشاه می کرد، دلیل که ازمردمان منفعت بسیار یابد. اگر بیند که دبیری دانا بود، دلیل که خیر و منفعت یابد.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *