تعبیر خواب نقاشی کردن

اگر کسی در خواب دید که صورت حیوانی را که حرام گوشت است نقاشی می کند، آدمی است که به خدا و پیامبرانش قسم دروغ می بندد. اگر کسی خانه اش را در خواب رنگ می کرد، به دنیا و زرق و برق آن دلبستگی دارد.

 

جابر مغربی می گوید: اگر دید صورت آدمی یا چیز دیگر می کشید، دلیل که بدمذهب است. در دیدنِ نقاش در خواب خیری نیست.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند که در سقف خانه و دیوار نقاشی میکرد دلیل که به دنیا مغرور گردد.

ابراهیم کرمانی می گوید: سوداگری و صورتگری در خواب، دلیل باطل است. اگر ببیند که دست خود را به خضاب نقاشی می کرد، دلیل که در کسب خود، حیله به کار خواهد برد.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن نقاشیگری در خواب چهار وجه است:
۱٫ آرایش دنیا،
۲٫ کار باطل،
۳٫ فریب،
۴٫ دروغ.

اگر کسی دید صورت جانور می کشید، برخدای تعالی دروغ خواهد گفت.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *