تعبیر خواب نردبان

اگر کسی در خواب دید از نردبان محکمی بالا می رود که در پله هایش نقصی نیست، ترقی می کند و در کارش به مدارج بالا می رسد. اگر پله های نرده بان شکست، زیانی است که در میانه راه به او می رسد. اگر نردبان چوبی بود، نشانه این است که کسی که از آن بالا می رود، آدم درستکاری است ولی تنزل و سستی را نیز خبر می دهد و اگر نردبان آهنی بود، بالا رونده از آن، آدم محتاطی است و نشان استحکام کارهای اوست.

 

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن نردبان به خواب مردم مصلح را، دلیل ظفر است بر دشمن و فاسق را دلیل منافقی.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر بر نردبان از گل و خشت می رفت، دلیل صلاح کار او است. اگر چوبین بود، دلیل ضعف دین است. اگر از سنگ وآهن بود، دلیل که بیننده قوت بیابد.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند که از نردبانی بالا رفت، دلیل بزرگی و منفعت است. اگر ببیند که از نردبان به زیر آمد، به خلاف این است.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *