تعبیر خواب نجار

نجار، در خواب های ما مرد یا زنی مصلح و کار ساز است که هر چیز را به جای خود می شناسد و با هر کس می داند چگونه رفتار کند و در و تخته را در واقع با هم جور می کند. اگر ببینید که خودتان نجاری می کنید، موردی پیش می آید که به اصلاح امور می پردازید.

 

بنا به تعبیری دیگر، اگر کسی ببیند که نجاری می کند، در معاشرت با مردم منافق است و آدمی است که نان را به نرخ روز می خورد. اگر خود را در حال تراشیدن و صاف کردن چوب و رنده کاری ببیند، ظاهرالصلاح منافق است. آنچه می نماید نیست و به تعبیری دلش با زبانش یکی نیست.

امام صادق (ع) می فرماید: تراشیدن و بریدن و راست کردن چوب تعلیم نیکو است، لکن فعل نفاق با وی است.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر به خواب ببیند که در خواب نجاری می کرد، دلیل است مردم را نیکوخواه و مصلح است ولیکن صحبت او با مردمان به نفاق است و بعضی را نصیحت نکند و به طریقی معالجه خود را به ایشان نماید، زیرا که اصل چوب به خواب، نفاق است.

ابراهیم کرمانی می گوید: نجار (درودگر) در خواب، مردی است که مردمان را ادب و فرهنگ آموزد و مصلح کارهای مردم است در راه دین و نفاق از ایشان زایل کند. چوب در خواب به مردی تعبیر می شود که از ایشان فساد و نفاق است. درودگر را کار راست کردن چیزها است، از این سبب درودگر در خواب معلم است، که کودکان جاهل و نادان را دانش و فرهنگ آموزد و راه دین نماید.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *