تعبیر خواب نامه

اگر کسی در خواب دید برایش نامه ای رسیده است، خبر خوشی دریافت خواهد کرد و اگر نامه می نوشت، از سرنوشت مسافری که دیر آمده، نگران است. اگر در دستگاه دولتی نامه نگاری می کرد، به سود و منفعت از آن دستگاه می رسد.

 

امام صادق (ع) می فرماید: اگر درنامه سخن خیر نوشته بود، دلیل است حاجتش روا شود. اگر در آن سخن شر نوشته بود، دلیل است کارش برنیاید.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر به خواب ببیند که نامه سر به مهر داشت، دلیل است سخنی پوشیده بشنود. اگر نامه را گشاده ببیند، دلیل که سخنی فاش شنود. اگر ببیند که بر صحیفه چیزی نوشت، دلیل که میراث یابد. اگر چیزی ننوشت، دلیل است میراث طلبد و فایده نرسد.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر در خواب ببیند نامه سر به مهر داشت، دلیل است خبری به وی رسد. اگر ببیند که نامه را بگشاد، دلیل است بی غم شود. اگر ببیند مهر از نامه برداشت و بخواند، دلیل عز و جاه است.

جابر مغربی می گوید: اگر در خواب ببیند که پادشاه نامه به وی داد و در آن سخنان خوش نوشته است، دلیل راحت و خرمی است. اگر سخنان ناخوش بود، دلیل ترس و بیم است. اگر ببیند شیخی یا زاهدی نامه به وی داد، دلیل که آن زاهد یا شیخ او را پندی دهد.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *