تعبیر خواب ناشنوا

اگر کسی خود را در خواب ناشنوا دید، از شنیدن سخن حق روی گردان است و اگر خود را به کری زد، از گفتن حق روی گردان است و به شخص منافق نیز تعبیر می شود. اگر در خواب احساس کنید که چیزی نمی شنوید، ناعادلانه مورد آزار و اذیت قرار خواهید گرفت.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کری بر چهار وجه است:
۱٫ درویشی،
۲٫ تباهی،
۳٫ غم و اندوه،
۴٫ بستگی کارها.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن کری به خواب، دلیل بر تباهی دین و نامرادی در دنیا است و دلیل بر مردی منافق است.

ابراهیم کرمانی می گوید: دیدن کری به خواب، دلیل بر بستگی کارها است. اگر کری دید که شنوا شد، دلیل که کارهای بسته بر وی گشاده شود به مراد رسد.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *