تعبیر خواب میوه و میوه فروشی

دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه ها یک تعبیر خاصی دارند که در جای خود نوشته شده مثل انگور، آلو، سیب، گلابی و غیره اما اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی آنکه تشخیص دهید چه نوع میوه ای است، نعمت و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید یا از کسی بگیرید.

 

حضرت دانیال می گوید: هر میوه در باغ، اگر به وقت بخورید، دلیل که به قدر آن مال جمع کنید. اگر بی وقت میوه خورید، دلیل که مالتان تلف شود و هر میوه که به خواب ببینید، تاویل آن به درخت آن میوه بازگردد. یعنی اگر درخت به تاویل نیک باشد، میوه اش هم دلیل نیکی است. دیدن میوه های ترش به خواب، دلیل غم و اندوه است و دیدن میوه های نارسیده، دلیل بر مال حرام است. اگر ببیند که میوه های تابستان به زمستان می خورد، دلیل بیماری است.

محمد ابن سیرین می گوید: هر میوه که در خواب، آب دار و شیرین بود، دیدن آن و خوردنش دلیل منفعت است. اگر ببیند از درختی چید، دلیل که به قدر میوه مال یابد. اگر ببیند میوه از درخت پیش او افتاد دلیل که مال بی رنج حاصل کند.

تعبیر خواب میوه فروشی

دیدن میوه فروشی در خواب، علامت آن است که برای جبران زیان سخت کار می کنید و دست به معاملات ناموفقی می زنید .

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن میوه فروش در خواب، اگر میوه خوش طعم بود و می فروخت، دلیل مضرت است.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *