تعبیر خواب میمون (عنتر، بوزینه)

دیدن بوزینه و یا میمون در خواب بیانگر مواجه شدن با دشمنی فریب کار و مکار است.

محمدبن سیرین گوید: میمون در خواب، دلیل بر دشمنی فریبنده و ملعون است. اگر دید بر میمون نشسته بود و آن میمون مطیع او بود، دلیل که بر دشمن غالب شود و او را قهر کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: میمون در خواب‌های ما نماینده انواع میمون‌ها است غیر از گوریل و اورانگوتان. میمون در خواب دشمنی است چابک و هزار رنگ و پر مکر و فریب که دشمنی او از روی حسابگری نیست بل که بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می‌کند بخصوص با بیننده خواب.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن میمون در خواب، نشانه آن است که مردم ریاکار برای پیشبرد اهداف خود چاپلوسی شما را می‌کنند. اگر دختری خواب میمون ببیند، نشانه آن است که چون نامزدش به بی وفایی او بدگمان است بهتر است هرچه زودتر با او ازدواج کند.

تعبیر خواب جنگ با میمون

ابن سیرین: اگر دید با میمون نبرد می‌کرد و بر وی چیره شد، دلیل که بیمار شود و از آن شفا نیابد، یا عیبی بر تن او پدید آید که از آن خلاصی نیابد.

تعبیر خواب کشتن میمون

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید میمون را بکشت، دلیل که دشمن را قهر کند. اگر دید گوشت او بخورد، دلیل که در رنجی و غیبی گرفتار آید. اگر دید کسی میمون به وی بخشید، دلیل که کسی دشمنی او ظاهر کند.

جابرمغربی گوید: اگر دید میمون را تعبیر خواب میمون به روایت منوچهر مطیعی تهرانیبکشت، دلیل که بیمار شود و زود شفا یابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید میمون ای در خانه دارید کسی در محدوده خانه شما یا محلی که کار می‌کنید با شما دشمنی و خصومت دارد و عداوت می‌ورزد و توطئه و سعایت می‌کند. چنان چه دیدید میمون ای را با ریسمان یا زنجیر بسته‌اید و به دنبال خود می‌کشید و می‌برید بر دشمنی که دارید پیروز می‌شوید.

اگر میمون از مقابل شما گریخت امنیت خواهید یافت اما باید هوشیار باشید زیرا از گزند مجدد او در امان نخواهید بود. اگر در خواب دیدید که به دنبال میمونی می‌دوید و می‌خواهید او را بگیرید و میمون از درخت به دیوار و از دیوار به حیاط می‌جهد و شما را با خود می‌کشاند کسی هست که با فریب و نیرنگ، امری را به شما مشتبه می‌کند و مدتی شما را سرگردان و معطل نگه می‌دارد.

اگر میمونی به دنبال شما می‌دوید و شما از مقابلش می‌گریختید به قدر دوری و نزدیکی میمون مورد تهدید یک بیماری هستید. چنان چه میمونی در خانه داشتید که در عالم خواب احساس کردید به شما هدیه داده فریب خواهید خورد.

اگر هدیه گرفتید کسی دشمنی خودش را با شما ظاهر می‌کند و اگر میمونی هدیه دادید شما با کسی که میمون را گرفته دشمنی می‌کنید. اگر دیدید میمون شما را گاز گرفت بیمار می‌شوید یا با همسرتان اختلاف پیدا می‌کنید.

تعبیر خواب میمون ماده

مطیعی تهرانی: میمون ماده زنی است مفسده جو و فتنه انگیز که باید مراقب او باشید و چنان چه این میمون ماده به آغوش شما جست و دست به گردنتان حلقه نمود زنی در صدد اغوای شما بر می‌آید.

تعبیر خواب غذا دادن به میمون

آنلی بیتون: اگر زنی در خواب به میمون غذا بدهد، دلالت بر آن دارد که آدم متملقی اسرار او را فاش خواهد کرد.

مطیعی تهرانی: با میمون هم غذا شدن ارتکاب گناهی است بزرگ در ردیف گناهان کبیره.

تعبیر خواب میمون مرده

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن میمون مرده در خواب، نشانه آن است که سر سخت‌ترین دشمنان شما به زودی نابود خواهند شد.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *