تعبیر خواب مناره

دیدن مناره در خواب، دلیل بر مردی است که مردم را به راه راست فرا می خواند. اگر دید مناره بنا کرد، کاری کند که جماعتی را از اسلام جمع دارد. اگر ببیند مناره را خراب کرد، دلیل که جمع اسلام را متفرق نماید.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن مناره بر چهار وجه است:؟
۱٫ پادشاه،
۲٫ مردی بزرگ،
۳٫ امام،
۴٫ موذن.

ابراهیم کرمانی می گوید: دیدن مناره در خواب، اشاره به مردی بزرگ است. اگر ببیند در کوچه او مناره بود، انسان بزرگی در آنجا نزول کند. اگر ببیند مناره آجر و سنگ بود، دلیل که آن انسان بزرگ، همت ضعیفی دارد. اگر مناره را در مسجد دید، شخص بزرگی خلایق را به راه راست آورد. اگر ببیند در مناره مسجد بیفتاد، دلیل که بزرگی از آن دیار بمیرد.

جابر مغربی می گوید: اگر دید بر مناره مسجد جامع اذان می گفت، دلیل که به کاری بزرگ مشغول شود و حق تعالی حج را روزی او کند. اگر بر مناره اقامت کرد، دلیل بر درازی عمر است. اگر ببیند باد مناره را بیفکند، دلیل که پادشاه یا حاکمی دیگری آید و آن پادشاه را نابود کند.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *