تعبیر خواب ملخ

اگر کسی ببیند تعدادی ملخ به جایی از اماکن محل سکونت وی حمله ور شدند، دشمنانی به صورت لشکرکشی به آن مکان حمله ور می شوند و خسارت زیادی وارد می کنند یا مشکل عمومی پیش می آید به طوری که همه زیان می کنند و آسیب می بینند. اگر ملخ را به صورت انفرادی دید که بر شاخ و برگ درختان نشسته اند و تعدادشان هم زیاد نیست، دشمنان خانگی هستند که از دسترنج دیگران چپاول می کنند.

 

دیدن ملخ در خواب، آفت مالی است. اگر دیدید جایی که نشسته اید ملخی جست و فرود آمد یا ملخی جست و بر لباس شما نشست، مردی طماع و پرخوار و مزاحم و بیکاره مزاحم شما خواهد شد و به مال شما چشم می دوزد و طمع می بندد.

اگر در حیاط خانه خود بودید و دیدید دسته ای ملخ بر بالای خانه شما پرواز می کند، گرفتاری تنها برای شما پیش می آید ولی اگر در آسمان شهر و محله و کوچه پرواز ملخ ها را دیدید گرفتاری و مشکل برای همه اهالی آن حدود است.

جابر مغربی می گوید: اگر دید ملخ جمع میکرد و در ظرفی می انداخت، دلیل که مال جمع کرده به زن خود دهد. اگر ببیند ملخ بسیار در جایی جمع شدند و نباتات آنجا را می خوردند، دلیل که مال تمام از آن ملک تاراج کند.
دیدن ملخ زنده، دلیل مال است و ملخ پخته، نشانه رسیدن درم و دینار و ثروت است. اگر بیند ملخی درموضعی پدید آمد و زیان می رساند، دلیل که لشگری به آنجا رسد و خرابی و آسیب به بار آورد. اگر دید ملخ جمع می کرد و در ظرفی می انداخت، دلیل که مال جمع کرده به کابین زن دهد. اگر ببیند ملخ بسیار در جائی جمع شدند و نباتات آنجا را می خوردند دلیل که مال تمام از آن ملک تاراج کند.

آنلی بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید ملخی روی سبزیجات نشسته است، نشانه آن است که دشمنان به بهترین ثمره زندگی شما چشم دوخته اند. دیدن ملخی بر سبزیجات پژمرده در خواب، علامت آن است که در زندگی تجربه ای تلخ خواهید اندوخت و به بیماری مبتلا خواهید شد .

اگر ملخی را بین خود و خورشید در حال پرواز ببینید، علامت آن است که به دردسری خواهید افتاد که باید آن را حل و فصل کنید. اگر خواب ببینید توجه افرادی را به ملخ ها جلب می کنید، علامت آن است که کارهای خود را با دقت انجام نمی دهید.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *