تعبیر خواب مشک آب

دیدن مشک آب در خواب، دلیل سفر است. اگر کسی ببیند مشکی نو پر از آب داشت، به سفر رود و با مال فراوان بر می گردد. اگر دید مشک کهنه داشت به خلاف این است. اگر در این مشک سوراخی بود، دلیل زیان از سفر است.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر مشک آب داشت و به مردم می داد، دلیل که با مردم احسان کند. اگر ببیند به مردم نداد تاویلش به خلاف این است.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *