تعبیر خواب مرغ ماهیخوار

دیدن مرغ ماهیخوار در خواب، امید و خبری خوش است که از دور دست ها به ما می رسد. نزدیک شدن به مرغ ماهیخوار، بر آورده شدن آرزوهای دشوار است و اگر دیدید مرغ ماهیخواری را گرفتید یا نوازش کردید به یکی از آرزوهای خود می رسید. شکار و کشتن مرغ ماهیخوار، از بین بردن شانسی است که داریم و اگر مرغ ماهیخوار را کشتیم، به دست خویش موقعیت مناسبی را از بین می بریم.

 

محمد ابن سیرین می گوید: مرغ ماهیخوار در خواب، روزی است. اگر ببیند مرغ ماهیخوار را بگرفت، دلیل که به قدر آن از زن، مال و روزی یابد. اگر دید مرغ ماهیخوار را بکشت و از گوشت آن می خورد، دلیل که به قدر آن از مال و ثروت همسرش بخورد.

ابراهیم کرمانی می گوید: مرغ ماهیخوار در خواب، بزرگی است. اگر ببیند مرغ ماهیخوار را بگرفت و به خانه آورد، دلیل که از خویشان خود زنی خواهد و از او منفعت یابد.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *