تعبیر خواب مرجان

اگر در خواب ببینید انگشتر یا تسبیحی از مرجان دارید، صاحب پسر خواهید شد. اگر پسران بزرگ دارید یکی از فرزندانتان صاحب فرزند پسر خواهد شد. اگر دیدید مرجان را از بازار خریدید مالی بدست می آورید یا زن خواهید گرفت. اگر مردی ببیند که انگشتری از مرجان داشته که آن را گم کرده، همسرش را طلاق می دهد. اگر ببیند تسبیح مرجان او پاره شده و دانه هایش به زمین ریخته بین او و افراد خانواده اش نفاق می افتد و متفرق می شوند.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن مرجان به خواب چهار وجه است:
۱٫ فرزند،
۲٫ زینت،
۳٫ جمال،
۴٫ مال.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن مرجان به خواب، نشانه زن یا فرزند است. اگر ببیند که مرجان داشت، دلیل که زنی خواهد که آن زن صاحب یک پسر است. اگر ببیند که مرجان او ضایع شد، دلیل که زن را طلاق دهد.

ابراهیم کرمانی می گوید: دیدن مرجان فرزند است، اما اگر مرجان با دیگر جواهرها ببیند، تعبیرش رسیدن به مال و ثروت است.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *