تعبیر خواب مجلس (جلسه)

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی خواب ببیند که در مجلس علم نشسته بود و عالِم، تفسیر قرآن و توحید می گفت، دلیل که آن خود نیر عالم شود.

تعبیر خواب مجلس علم

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی خواب ببیند که در مجلس علم نشسته بود و عالِم، تفسیر قرآن و توحید می گفت، دلیل که آن خود نیر عالم شود.

جابر مغربی می گوید: اگر کسی در مجلس علم می گریست، دلیل که از کاری که به دین تعلق دارد شاد شود. اگر ببیند در مجلس علم او حالتی پدید آمد و او از خود برفت، دلیل که برایش کاری پیش می آید که از آن متحیر شود و عاقبتش خیر و نیکوست.

تعبیر خواب مجلس رقص

اگر خواب ببینید مردم در مجلس رقص لباسهای زیبا با رنگهای شاد بر تن کرده اند، و با آهنگی نشاط آور در حال رقص و پایکوبی اند، تعبیر چنین خوابی نیکو و بر وفق مراد است .

اما اگر ببینید که در مجلس رقص حضور دارید و دیگران نسبت به شما بی توجه اند، دلالت بر آن دارد که کسی از نزدیکان به ناراحتی دچار می شود و یا احتمالا فوت می کند. اگر دیدید در مجلس شراب می خورید، برایتان شادی و سلامتی حاصل خواهد شد. اگر دیدید در مجلس چنگ و چغانه بود، دلیل مصیبت است.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *