تعبیر خواب مجسمه

دیدن تندیس در خواب، میل و شوق ما نسبت به چیزی است که به آن خیلی علاقه و توجه داریم. اگر دیدیم مجسمه ای داریم، به فکر یافتن همسر هستیم. اگر مجسمه ای را خودمان شکاندیم، با تمایلات نفسانی مبارزه می کنیم. اگر دیدیم مجسمه ای که داریم شکسته، شکست و زیان عاطفی است.

داشتن چندین مجسمه گویای هوسبازی ما است. مجسمه در خواب غرور و خود بینی و انحراف از طریق راست نیز هست بخصوص اگر مجسمه خودمان را در خواب ببینیم یا احساس کنیم که آن مجسمه ما است.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن تندیس ها در خواب بر سه وجه است:
۱٫ غم و اندوه،
۲٫ نقصان قدر و جاه،
۳٫ بی امانتی در کارها.

محمد ابن سیرین می گوید: پیکر به خواب زن است. اگر ببیند مجسمه ای دارد، دلیل که زن خواهد گرفت. اگر ببیند پیکری داشت و از وی ضایع شد یا از دست او بیفتاد و بشکست، دلیل که زن را طلاق دهد یا زنش از دنیا رحلت کند.
اگر چهره پیکر خود را به صورت دیگر ببیند، دلیل که احوالش بگردد بر آن هیات که دیده. اگر در خواب ببینیم سایه چندین تندیس بر زمین افتاده، تعبیرش غم و اندوه است، خصوصا اگر که به گونه سیاه ببینید و آن چه در دیوار نگاشته ببینید.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر پیکر خویش را به صورتی زشت ببیند، حال او متغیر گردد. اگر ببیند که به حال و صورت خود گردید، دلیل که به حال خود و به سوی خدا باز آید. اگر پیکر خویش را با شکوه ببیند، دلیل که همه روی از او بگردانند و بر وی جفا کنند.

جابر مغربی می گوید: اگر کسی ببیند پیکر آدمی با پیکر حیوانی بدل می کرد، دلیل که آن کس بد مذهب و دروغگو است یا در صفات خدای تعالی چیزی گوید. اگر ببیند که پیکر کسی به گونه دیگر، که نه از جنس او بود بگشت، دلیل که بیننده را کار سختی پدید آید و در آن متحیر بماند.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *