تعبیر خواب ماه

دیدن ماه در خواب تعابیر گوناگون دارد. اگر کسی در خواب ماه را روشن دید، در زندگی اش روشنایی و خیر و برکت پدیدار خواهد شد. اگر کم نور بود، برعکس است. اگر ماه را دو نیمه دید، امیر یا حاکم آن سامان یا بزرگ خانواده، دچار مرگ خواهد شد. نبرد دو ماه، جنگ دو پادشاه است. نزدیک شدن و لمس کردن ماه ازدواج است و دیدن ماه به صورت هلال، تعبیرش ازدواج با دوشیزه ای با اصل و نسب است.

 

حضرت دانیال می گوید: دیدن ماه در خواب، تعبیرش وزیر است. اگر ببیند ماه را از آسمان گرفت، دلیل که وزیر پادشاه شود.

یوسف نبی (ع) می گوید : دیدن ماه در خواب تعبیرش این است که از بزرگان شادی ببیند.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن ماه، دلیل بر پادشاه یا حاکم است. اگر ببیند ماه به دو نیمه شد، دلیل که پادشاه یا وزیر هلاک شوند. اگر ببیند ماه با وی سخن گفت، دلیل که بر ولایتی حکم کند. اگر دید دو ماه با هم جنگ کردند، دلیل که میان دو پادشاه خصومت شود. اگر دید یکی از آن دو ماه ناقص شدند، یکی از آن دو پادشاه معزول شود.

جابر مغربی می گوید: اگر دید ماه را برگرفت، تعبیرش زنی زیبا است.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن ماه بر هفده وجه است:
۱٫ پادشاه،
۲٫ وزیر
۳٫ ندیم،
۴٫ رئیس،
۵٫ شرف و جاه،
۶٫ کنیزک،
۷٫ غلام،
۸٫ کار باطل،
۹٫ والی،
۱۰٫ عالمی مفسد،
۱۱٫ مهتری،
۱۲٫ مادر،
۱۳٫ پدر،
۱۴٫ زن،
۱۵٫ فرزند،
۱۶٫ پسر،
۱۷٫ بزرگواری.

لوک اویتنهاو می گوید :ماه سرخ رنگ تعبیرش عدم توافق، ماه زیبا دیدن به معنی عشق و وفاداری، خسوف یعنی رسیدن اخبار بد، ماه کامل تعبیرش بی وفایی و یا خیانت، ماه در کنار خورشید تعبیرش اتفاقات بسیار مهم و ماه گرفتگی تعبیرش بی وفایی یا خبرهای بد است.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *