تعبیر خواب ماش

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که ماش پخته خورد، ثروت کمی به دست می آورد. اگر ببیند که ماش خام می خورد، دلیل غم است.

جابر مغربی می گوید: دیدن ماش تر و خشک و پخته و خام، دلیل غم و اندوه است. اگر نخورد هیچ غم و اندوه نباشد.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *