تعبیر خواب لوح محفوظ

لوح محفوظ: لوحی که در آسمان است و همه امور در آن نوشته شده است.

دیدن لوح محفوظ در خواب، برای بیننده خواب به معنی رسیدن به علم و حکمت است.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن لوح محفوظ در خواب، دلیل علم و حکمت است. جابر مغربی می گوید: اگر ببیند به قلم چیزها بر لوح محفوظ نوشت، دلیل که کارش نیکو شود. اگر دید نام او در آنجا نوشته است، دلیل که اجلش نزدیک است.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *