تعبیر خواب لقمه

اگر کسی در خواب دید لقمه ای شیرین به دهان گذاشت و برای وی مطبوع بود، سخنی خوب خواهد گفت و عکس آن نیز تعبیر برعکس دارد.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن لقمه درخواب سه وجه است:
۱٫ بوسه دادن،
۲٫ سخن لطیف،
۳٫ منفعت.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که لقمه شیرین در دهان نهاد، دلیل که سخنی خوش گوید. اگر آن لقمه ترش بود تاویلش به خلاف این است.

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند لقمه گرم در دهان نهاد، دلیل که در بلایی افتد. اگر لقمه در دهان خوش بود، تاویلش به خلاف این است.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *