تعبیر خواب لاک پشت

دیدن لاک پشت در خواب به دلیل این که این حیوان بی آزار است و سرش به قولی همواره در لاک خودش است، به مصاحبت با شخص دانا و فهمیده ای تعبیر می شود. اگر کسی دید لاک پشت دارد با چنین شخصی مصاحبت می کند. خوردن گوشت لاک پشت، نشانه عمر طولانی بیننده خواب است و یا این که به علم آموزی راغب است یا ثروتی از جای دوری به او می رسد.

لاک پشت به زن یا مردی پیر، پر حوصله و بسیار موقر و صبور که پند می دهد و خیر و صلاح انسان ها را می خواهد تعبیر شده است. اگر ببینید سوار بر لاک پشت شده اید به یک سفر طولانی به جایی دور می روید یا در دریا مسافرت طولانی خواهید کرد.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن لاک پشت در خواب بر سه وجه است:
۱٫ مردی عالم،
۲٫ مردی زاهد،
۳٫ مردی صنعتگر و ماهر.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر در خواب ببیند لاک پشت داشت یا در خانه آمد، دلیل است او را با زاهدی صحبت افتد. اگر ببیند گوشت لاک پشت خورد، دلیل است به قدر آن علم آموزد.

تعبیر خواب بچه دار شدن لاک پشت

اگر خواب ببینید که لاک پشت بچه دار شده است، آدم های بی آزار و فهمیده و عاقل دورو بر شما زیاد خواهند شد.

تعبیر خواب گاز گرفتن لاک پشت

اگر کسی خواب دید که لاک پشت او را گاز گرفت، از جانب شخص دانا و فهمیده ای، مورد ضرر و زیان قرار گرفته و چنین شخصی با او به خصومت خواهد پرداخت.

تعبیر خواب لاک پشت دریایی (لاک پشت آبی)

لاک پشت دریایی به آدم عاقل و زیرکی تعبیر می شود که در عین زهد، بسیار ثروتمند و از لحاظ مالی قوی است. اگر خواب ببینید که لاک پشت دریایی بزرگی دارید، آدم مسن و با تجربه ای حامی شما است و اگر خواب ببینید که سوار این جور لاک پشت شده اید، به مسافرت دریایی و جای دوری خواهید رفت.

تعبیر خواب لاک پشت مرده

اگر خواب دیدید که لاک پشت مرده ای را پیدا کردید، یک حامی و دوست و روابطی دوستانه را از دست خواهید داد یا اگر خواب دیدید که لاک پشت متعلق به کسی بود، آن شخص یک رابطه دوستانه و حامی خود را از دست خواهد داد.

تعبیر خواب کشتن لاک پشت

اگر کسی خواب ببیند که لاک پشت را کشت، یک دوست و حامی خود را از دست می دهد به این معنی که از او عملی سر می زند که دوست و حامی او به شدت از او دلگیر شده و روابط آنها به سردی گرایش پیدا خواهد کرد.

تعبیر خواب غذا دادن به لاک پشت

اگر به لاک پشت غذا بدهید، روابط صمیمانه ای را با یک حامی خوب و یک شخص عاقل در زندگی خود، تقویت خواهید کرد.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *