تحلیل روانپزشکی از شاه

ﻣﺎروﻳﻦ زوﻧﻴﺲ در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺷﺎه از دﻳﺪﮔﺎه روانشناسی یکی از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ وی را ز ن بازی و ز ن ﺑﺎرﮔﻲ او می‌داند، او در ﻛﺘﺎب ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﻋﻨﻮان «شکست شاهانه» ﭼﻨﻴﻦ می‌گوید: ﻣﻠﻜﻪ ﻓﻮزﻳﻪ و ﻣﻠﻜﻪ ﺛﺮﻳﺎ به‌دفعات ﺷﺎه را ﺗﻬﺪید ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑـﻪ زن‌بارگی ﺧﻮد در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺼﻮﺻﻲ اداﻣﻪ دﻫﺪ از او ﺟﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

در انباره ﻓﺮﻳﺪون ﻫﻮﻳﺪا (ﺑـﺮادر امیرعباس ﻫﻮﻳﺪا و ﺳﻔﻴﺮ ﺷﺎه در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ) می‌گوید: ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻫﻤﻜﺎراﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﻛﻪ اردﺷﻴﺮ زاﻫﺪی و اسدالله ﻋﻠﻢ ﻣﺄﻣﻮر ﺗﺮﺗﻴـﺐ دادن ﻣﺠـﺎﻟﺲ خوش‌گذرانی ﺑـﺮای ارباب ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ولی بااین‌حال ﻫﻨﻮز نمی‌توانستم ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎور ﻛﻨﻢ ﺗﺎ آن‌که در ﻧﻴﻮﻳﻮرک، ﺑﺎ ﻳﻚ زن آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در ﺗﻬﺮان زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ درس می‌داد، ﻣﻼﻗﺎت ﻛﺮدم و از او ﺷﻨﻴﺪم ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻗﺎﻣﺘﺶ در ﺗﻬﺮان، یک‌شب «ﻋﻠﻢ» او را ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨزل ﺧﻮد دﻋﻮت ﻛﺮد و در آنجا ﺿـﻤﻦ ﻳـﻚ ﭘـﺬﻳﺮایی ﻣﻔﺼـﻞ و اﺣﺘﺮام ﻓﺮاوانی ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ قائل ﺷﺪ، او را ﺑﻪ ﻳﻚ اﺗﺎق ﭘﺬﻳﺮایی ﺑﺮد ﻛـﻪ هیچ‌کس در آن ﻧﺒﻮد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ بعدازآن ﻛﻪ ﻋﻠﻢ از اﺗﺎق ﺑﻴﺮون رﻓﺖ در دیگری باز شد و شاه به درون آمد. (۱)

 

پی‌نوشت:
۱) دربار به روایت دربار، صفحه ۹ و ۱۱.

لطفاً نظر خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *