پیام ولایت

شماره دوم نشریه داخلی سفیران هدایت

شماره دوم نشریه داخلی سفیران هدایت

چهارشنبه 10 خرداد 1391

این شماره از نشریه به سردبیری مجتبی مظلومی آماده سازی و در ۲۰۰ نسخه منتشر شده است ، این نشریه ماهنامه داخلی حوزه علمیه سفیران هدایت تبریز می باشد.