گناه در نهان

معصیت در نهان و آشکار

معصیت در نهان و آشکار

جمعه 11 خرداد 1397

بهترین بنده خدا کسی هست که در مقابل خدا گناه و معصیت انجام ندهد و شرمسار شود، گاهی ما  هنگامی که می خواهیم مرتکب گناهی شویم فکر می کنیم که اگر در خلوت گناه کنیم کسی ما را نمی بیند، ولی غافل از آن هستیم که خدا حاضر است و می بیند، ما گردن کشی می کنیم و خدا را کوچک می شماریم.