نشریه داخلی سفیران هدایت

شماره پنجم نشریه داخلی سفیران هدایت

شماره پنجم نشریه داخلی سفیران هدایت

پنجشنبه 11 آبان 1391

این شماره از نشریه به سردبیری مجتبی مظلومی آماده سازی و در ۲۰۰ نسخه منتشر شده است ، این نشریه ماهنامه داخلی حوزه علمیه سفیران هدایت تبریز می باشد.

شماره چهارم نشریه داخلی سفیران هدایت

شماره چهارم نشریه داخلی سفیران هدایت

سه شنبه 25 مهر 1391

این شماره از نشریه به سردبیری مجتبی مظلومی آماده سازی و در ۲۰۰ نسخه منتشر شده است ، این نشریه ماهنامه داخلی حوزه علمیه سفیران هدایت تبریز می باشد.

شماره سوم نشریه داخلی سفیران هدایت

شماره سوم نشریه داخلی سفیران هدایت

شنبه 01 مهر 1391

این شماره از نشریه به سردبیری مجتبی مظلومی آماده سازی و در ۲۰۰ نسخه منتشر شده است ، این نشریه ماهنامه داخلی حوزه علمیه سفیران هدایت تبریز می باشد.

شماره دوم نشریه داخلی سفیران هدایت

شماره دوم نشریه داخلی سفیران هدایت

چهارشنبه 10 خرداد 1391

این شماره از نشریه به سردبیری مجتبی مظلومی آماده سازی و در ۲۰۰ نسخه منتشر شده است ، این نشریه ماهنامه داخلی حوزه علمیه سفیران هدایت تبریز می باشد.

شماره اول نشریه داخلی سفیران هدایت

شماره اول نشریه داخلی سفیران هدایت

شنبه 23 ارديبهشت 1391

این شماره از نشریه به مدیریت اجرایی مجتبی مظلومی آماده سازی و در ۲۰۰ نسخه منتشر شده است ، این نشریه ماهنامه داخلی حوزه سفیران هدایت تبریز می باشد.