ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد را برای همسرتان رو ﮐﻨﯿﺪ...مشاوره خانواده,همسرانه,همسرداری,
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد را برای همسرتان رو ﮐﻨﯿﺪ

ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد را برای همسرتان رو ﮐﻨﯿﺪ...

ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ زﻧﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐـﻨـﻨـﺪ ﺑـﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ ﺗﺒﺤﺮ دارﻧﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﮔﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐــﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده اﯾﺪ، ﺷﻐﻠﮫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ای را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ﺑﻮده اﯾﺪ و ﯾﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺑﯿﺎﺑﺎن اردو زده ﺑـﻮده اﯾﺪ، ﺣﺘﻤﺎ در ﻣــﻮرد آﻧـﮫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ. اﮔﺮ اﯾـﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﺪ ﺷﻮھﺮﺗﺎن ﺑﻪ ﺷـﻤﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﻨـﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد و ﺟـﺎﻟﺐ ﺗـﻮﺟﻪ ﻧﮕﺎه ﺧـﻮاھﺪ ﮐــﺮد. ﻧـﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣــﺘﻤﺎ ﻓﺮد ﺑﺎﻣﺰه و ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺑﺎﻣﺰه ﺑﻮدن ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم دﺷﻮار اﺳﺖ ﭼﻮن اﮔـﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻃـﻮر واﻗﻌﯽ ﺑﺎﻣﺰه ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮد را ﻣﻀﺤﮑﻪ دﯾﮕﺮان ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد. اﻣﺎ اﮔﺮ داﺳــﺘﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺗــﻮﺟـﮫﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﯿـﺪ ھــﻤﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮش ﻓﺮا ﺧﻮاھﻨﺪ داد.