چه رفتارهای مردها را خشنود و گرم می کند...1. وقتی از سر کار میاد خونه خسته نباشید گفتن شما از ته دل و البته هر چند وقت یکباری بوسیدن اون می تونه خیلی روی مردان تاثیر گذار باشد. ۲. به خریدهای که انجام داده گیر ندهید بگذارید بعداً سروقت به شوهرتان تذکر دهید مثلاً زمانی که با او تنها نشستید و همان میوه ها را که شوهرتان تهیه کرده را دارید نوش جان می کنید بهترین موقع می باشد. ۳. اگر صاحب فرزند هستید احترام همدیگررا جلوی فرزندان حفظ کنید اصلاً به هم توهین نکنید. ۴. مردان دیر اصلاح می شوند کمی صبور باشید.…
چه رفتارهای مردها را خشنود و گرم می کند

چه رفتارهای مردها را خشنود و گرم می کند...

1. وقتی از سر کار میاد خونه خسته نباشید گفتن شما از ته دل و البته هر چند وقت یکباری بوسیدن اون می تونه خیلی روی مردان تاثیر گذار باشد.

۲. به خریدهای که انجام داده گیر ندهید بگذارید بعداً سروقت به شوهرتان تذکر دهید مثلاً زمانی که با او تنها نشستید و همان میوه ها را که شوهرتان تهیه کرده را دارید نوش جان می کنید بهترین موقع می باشد.

۳. اگر صاحب فرزند هستید احترام همدیگررا جلوی فرزندان حفظ کنید اصلاً به هم توهین نکنید.

۴. مردان دیر اصلاح می شوند کمی صبور باشید.

۵. یادتان نرود همیشه برای شوهرتان زیبا ترین آرایش را انجام دهید و تحریک آمیز ترین پوشش را در تن و ناز ترین رفتار را در برخورد خود اعمال کنید.

۶. هر چند وقت یکبار زمانی که نشسته با رفتارهای معکوس او را غافلگیر کنید مثلاً موهای او را بر هم بزنید این شیطنت شما به نوعی در ذهن همسر شما ماندگار می شود البته این یک مثال بود و قید شده هر چند وقت یکبار می دانید که مردان به موی سر حساس هستند البته اگر بعد از ازدواج شما موی سری برای او گذاشته باشید.

کلیدواژه ها: , ,