پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: حکم وصیت کسی را که وارث ندارد، و تمام اموال خود را وصیت کرده است، بیان فرمایید؟ پاسخ: وصیت فقط به مقدار ثلث اموال نافذ است، و در بیشتر از ثلث، نیاز به اجازه ورثه دارد؛ و اگر در هیچ طبقه ای از طبقات ارث، وارث نداشته باشد، حاکم شرع وارث او محسوب می‌شود.
وصیت میتِ بدون وارث

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: حکم وصیت کسی را که وارث ندارد، و تمام اموال خود را وصیت کرده است، بیان فرمایید؟

پاسخ: وصیت فقط به مقدار ثلث اموال نافذ است، و در بیشتر از ثلث، نیاز به اجازه ورثه دارد؛ و اگر در هیچ طبقه ای از طبقات ارث، وارث نداشته باشد، حاکم شرع وارث او محسوب می‌شود.

کلیدواژه ها: , ,