پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: آیا می شود با پرداخت کفاره، نذری که کرده ایم را منحل کنیم؟ پاسخ: عمل به نذر واجب است، و تخلّف از آن جایز نیست. و با پرداخت کفاره ی نذر منحلّ نمی شود؛ اما در صورت تخلّف، دادن کفاره، واجب است.
وجوب عمل به نذر

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: آیا می شود با پرداخت کفاره، نذری که کرده ایم را منحل کنیم؟

پاسخ: عمل به نذر واجب است، و تخلّف از آن جایز نیست. و با پرداخت کفاره ی نذر منحلّ نمی شود؛ اما در صورت تخلّف، دادن کفاره، واجب است.

کلیدواژه ها: , ,