پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.احکام بانکها,اجکام مالی,احکام وام بانکی,
واگذاری حق وامگیری

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: آیا خرید و فروش وام که بر اثر گردش حساب یا اعتبار و یا اسناد و مدارک شخصی (حقیقی یا حقوقی) به ایشان تعلق می‌گیرد و وی با رضایت خویش و در برابر اخذ مبلغی توافقی وام را به شخص دیگری می‌فروشد از لحاظ شرعی مشکل دارد یا خیر؟

پاسخ: گاهی وام‌گیرنده طبق قانون حق انتقال وام به غیر را ندارد در این صورت فروش حق وام گیری جایز نیست ، اما گاهی وام‌گیرنده طبق قانون حق انتقال وام به غیر را دارد در این صورت فروش حق وامگیری جایز است.