پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: بول و مدفوع حیواناتی که خون جهنده دارند و حرام گوشت هستند چه حکمی دارد؟ پاسخ: بول و مدفوع انسان و هر حیوان‏حرام گوشت که خون جهنده دارد، یعنى اگر رگ آن را ببرند خون از آن به سرعت جارى مى‏ شود، نجس است؛ بنابر این از فضله موش و گربه و حیوانات درنده و مانند آنها باید اجتناب کرد.
نجاست ، بول و مدفوع حیوانات حرام گوشت

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: بول و مدفوع حیواناتی که خون جهنده دارند و حرام گوشت هستند چه حکمی دارد؟

پاسخ: بول و مدفوع انسان و هر حیوان‏حرام گوشت که خون جهنده دارد، یعنى اگر رگ آن را ببرند خون از آن به سرعت جارى مى‏ شود، نجس است؛ بنابر این از فضله موش و گربه و حیوانات درنده و مانند آنها باید اجتناب کرد.

کلیدواژه ها: ,