پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.سوال: آیا کفاره را می توان برنج ، ماکارونی و سایر خوراکی ها قرار داد یا حتماً باید نان باشد؟ پاسخ: می تواند سایر خوراکی هایی که مثل نان طعام محسوب می شوند، به عنوان کفاره بپردازد.
منظور از طعام در کفاره

پاسخ ارائه شده در این صفحه پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی سایر از موضوع دارید از طریق درگاه های پاسخگویی سوال خود را ارسال فرمائید.

سوال: آیا کفاره را می توان برنج ، ماکارونی و سایر خوراکی ها قرار داد یا حتماً باید نان باشد؟

پاسخ: می تواند سایر خوراکی هایی که مثل نان طعام محسوب می شوند، به عنوان کفاره بپردازد.