موضوع سخنرانی: معامله با خدا تاریخ سخنرانی: ۱۰ آذر ۱۳۹۴ مکان سخنرانی: مسجد جامع آهق مدت صوت: ۱۱:۴۲
صوت | معامله با خدا

موضوع سخنرانی: معامله با خدا

تاریخ سخنرانی: ۱۰ آذر ۱۳۹۴

مکان سخنرانی: مسجد جامع آهق

مدت صوت: ۱۱:۴۲