توصیه و مطالبه‌ی بنده، تکیه بر تولید داخلی است. اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق دهیم، اشتغال به وجود می‌آید و بیکاری جوانان کاهش خواهد یافت. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم رضوی – ۹۶/۱/۱
مطالبه‌ ی رهبری

توصیه و مطالبه‌ی بنده، تکیه بر تولید داخلی است. اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق دهیم، اشتغال به وجود می‌آید و بیکاری جوانان کاهش خواهد یافت.

بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم رضوی – ۹۶/۱/۱