مراسم عمامه گذاری طلاب حوزه های علمیه تبریز توسط حضرت آیت ا… مجتهد شبستریحوزه علمیه سفیران هدایت تبریز,محسن مجتهد شبستری,
مراسم عمامه گذاری طلاب حوزه های علمیه تبریز

مراسم عمامه گذاری طلاب حوزه های علمیه تبریز توسط حضرت آیت ا… مجتهد شبستری