گزارش تصویری مراسم تجلیل و تکریم خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان ویژه مراغه توسط شورای اسلامی شهر مراغه و شهرداری مراغهروز خبرنگار,اصحاب رسانه مراغه,شهرداری مراغه,شورای اسلامی شهر مراغه,
مراسم تجلیل و تکریم اصحاب رسانه مراغه

گزارش تصویری مراسم تجلیل و تکریم خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان ویژه مراغه توسط شورای اسلامی شهر مراغه و شهرداری مراغه