یکی از الزامات، مدیریّت کارآمد و متعهّد و متدیّن است. مسئولان بالای کشور، برای بخشهایی که به تولید ارتباط پیدا میکند، مدیریّتهای کارآمد بگذارند؛ مدیریّتهای بانشاط، با حال؛ مدیریّتهای علاقهمند، پُرانگیزه، قوی. یکی از الزامات این است که ]این[ دستِ مسئولان ارشد کشور است. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم رضوی
مدیریّت کارآمد و متعهّد و متدیّن

یکی از الزامات، مدیریّت کارآمد و متعهّد و متدیّن است. مسئولان بالای کشور، برای بخشهایی که به تولید ارتباط پیدا میکند، مدیریّتهای کارآمد بگذارند؛ مدیریّتهای بانشاط، با حال؛ مدیریّتهای علاقهمند، پُرانگیزه، قوی. یکی از الزامات این است که ]این[ دستِ مسئولان ارشد کشور است.

بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم رضوی