قیام مطرف بن مغیره در سال ۷۷ هجری، مطرف بن مغیره بن شعبه علیه حجاج بن یوسف قیام کرد و عبدالملک بن مروان را خلع نمود. وی عامل حجاج در مدائن بود، مردی با وجدانی بیدار که چشمانش را قدرتی که امویان به او داده بودند از درک ظلم و ستمی که امویان به امت مسلمان می کردند، کور نکرد. خوارج به او پیوستند و قصد داشتند که او را به خود جلب نماید و رهبری مؤمنان را به رهبرشان شبیب واگذارد. او هم قصدش این بود که خوارج به او بپیوندند تا شورا را در بین مسلمانان اعاده نمایند؛ اما نه او پذیرفت و نه آنها. قیام مطرف بود…
قیام های پس از واقعه عاشورا (4)

قیام مطرف بن مغیره

در سال ۷۷ هجری، مطرف بن مغیره بن شعبه علیه حجاج بن یوسف قیام کرد و عبدالملک بن مروان را خلع نمود.

وی عامل حجاج در مدائن بود، مردی با وجدانی بیدار که چشمانش را قدرتی که امویان به او داده بودند از درک ظلم و ستمی که امویان به امت مسلمان می کردند، کور نکرد. خوارج به او پیوستند و قصد داشتند که او را به خود جلب نماید و رهبری مؤمنان را به رهبرشان شبیب واگذارد. او هم قصدش این بود که خوارج به او بپیوندند تا شورا را در بین مسلمانان اعاده نمایند؛ اما نه او پذیرفت و نه آنها.

قیام مطرف بود که بویی از روح کربلا در آن نهفته است.

کلیدواژه ها: , , ,